CENTRALNA WOJSKOWA KOMISJA LEKARSKA
O CWKL

CENTRALNA WOJSKOWA KOMISJA LEKARSKA (CWKL)

Adres: ul. Koszykowa 78,  00-911 WARSZAWA

CWKL zlokalizowana jest w budynku Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej "CePeLek" SPZOZ. www.cepelek.mil.pl główne wejście do CEPELEK, pion "B" piętro IV

CWKL w Warszawie jest jednostka organizacyjną właściwą w zakresie kierowania i koordynowania spraw związanych z orzecznictwem wojskowo- lekarskim.

 

Właściwości CWKL:

1. sprawuje fachowy nadzór nad działalnością pozostałych wojskowych komisji lekarskich (WKL), rozstrzyga kwestie budzące poważne wątpliwości lub rozbieżności w orzecznictwie oraz wydaje w tym zakresie wiążące zalecenia

2. dokonuje analiz całokształtu orzecznictwa wojskowo- lekarskiego i działalności orzeczniczo-lekarskiej WKL

3. współdziała z zakładami opieki zdrowotnej, wyższymi szkołami medycznymi, jednostkami naukowo-badawczymi, i innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie czynności orzeczniczo - lekarskich

4. współdziała z dowódcami jednostek wojskowych, innymi organami wojskowymi, Wojskową Izbą Lekarską

5. inicjuje  i opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących działalności orzeczniczo - lekarskiej wojskowych komisji lekarskich

 

CENTARLNA WOJSKWA KOMISJA LEKARSKA w WARSZAWIE jest komisją wyższego stopnia w stosunku do:

  1. Rejonowej Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej z siedzibą w Warszawie,
  2. Rejonowej Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej  z siedzibą w Gdańsku,
  3. Rejonowych Wojskowych Komisji Lekarskich z siedzibą w Bydgoszczy, Ełku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Żaganiu

 

Terytorialny zasięg działania Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie obejmuje terytorium całego państwa.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych